YHDYSKUNTA SÄÄNNÖT

1. Yhdyskunnan nimija kotiPaikka Yhdyskunnan nimi on Suomen hindut ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Suomen Hindut Yhdyskunta tunnustaa Shiva-jumalan tahtoa. Hindulaisuuteen sisältyy laaja kirjo erilaisia oppijärjestelmiä, suuntauksia ja filosofioita, jotka poikkeavat toisistaan merkittävästi noudattaen erilaisia rituaaleja. Rituaaleisra merkittävimpiä ovat lapsen syntymä, naimisiinmeno, kuolema ja muistotilaisuus. Hindulaisuudessa on lukematon määrä persoonallisia Jumalia, jotka kaikki ilmentävät persoonattoman voimalähteen, brahmanin eri aspekteja. Nykyisessä hindulaisuudessa peruspilarina on kolmiyhteinen jumala. Brahma on luojajumala. Vishnu on rakkauden ja elämän ylläpitäjä ja Shiva on hävittäjä, mutta samalla uudellenluova jumala. Näillä kolmella pääjumalalla kaikilla on puoliso nimeltä Shakti. Suomen Hindut Yhdyskunta uskoo jälleensyntymiseen. Tekemällä hyviä asioita tässä elämässä voi vaikuttaa tulevaan. Hindulaisille temppelissä rukoileminen on tärkeä asia. Toiminta perustuu Vedantha aakamam kirjaan sekä jumalaan liittyviin lauluihin kuten thevaram, thiruvasagam, thiruvisaippa, thirupalanndu thiruppukal, puranam, apiramianthathija valthu. Toiminta kunnioittaa perus- ja ihmisoikeuksia. Yhteisön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä taloudellista etua. Uskonnonharjoituksen m uoto Jumalanpalvelus on kaksi kertaa päivässä, aamulla ja illalla. Temppeliin saavuttaessa otetaan kengät pois jalasta. Jalat ja kädet pestään. Temppelissä on Sivaa ja muitakin jumalia, kuten Ganeshaa, Murugan ja Laksumi, esitteleviä patsaita. Niitten edessä rukoillaan. Temppelissä tehtävää palvontaa kutsutaan nimellä puja. Pujan yhteydessä rukoillaan ja lauletaan. Jumalanpalveluksessa pappina toimii yleensä bramiini. Tällä hetkellä Suomessa ei ole ketään bramiinia ja sen vuoksi hänen osaansa täydennetään uskovalla hindulla. Jumalanpalveluksen aikana ihmiset voivat lahjoittaa jumalille kukkia.

3. Jäsenet yhdyskuntaan jäseneksi voi liittyä jokainen hindu, joka hyväksyy yhdyskunnan tarkoituksen ja säännöt. Yhdyskuntaan voi kuulua jäseninä henkilöitä, joilla ei ole kotipaikkaa Suomessa. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdyskunnan hallitus. Yhdyskunnan kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen Jäsenellä on oikeus erota yhdyskunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdyskunnalle tai maistraatille. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdyskunnasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdyskuntaan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdyskunnassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdyskuntaa tai ei enää täytä laissa taikka yhdyskunnan säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6. Hallitus yhdykunnan asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaJaia yhdeksän muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllå. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdyskunnan nimen kirjoittaminen yhdyskunnan nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeritai rahastonhoitaja, kaksi Yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus yhdyskunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hall ituksel le.

9. Yhdyskunnan kokoukset Yhdyskunnan vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdyskunnan kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdyskunnan äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdyskunnan kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdyskunnan kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä o1e toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdyskunnan kokousten koollekutsuminen Hallituksen on kutsuttava yhdyskunnan kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdyskunnan kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

11. Vuosikokous Yhdyskunnan vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: -kokouksen avaus -valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa -todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus -hyväksytään kokouksen työjärjestys -esitetään ti I i n päätös, vuosikertom us ja tilintarkastaj ien lausunto -pääteiään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille -vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus -valitaan hallituksen puheenjohtaJa ja muut jäsenet -valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa -käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdyskunnan jäsen haluaa saada jonkin asian yhdyskunnan vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

l2. Yhdyskuntajärjestyksen muuttam i nen ja yhdyskunnan pu rkami nen Päätös yhdyskuntajärjestyksen muuttamisesta ja yhdyskunnan purkamisesta on tehtävä yhdyskunnan kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdyskuntajärjestyksen muuttamisesta tai yhdyskunnan purkamisesta. Yhdyskunnan purkautuessa käytetään yhdyskunnan varat yhdyskunnan tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdyskunnan tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Finnish